JEWISH SYNAGOGUE
JEWISH SYNAGOGUE

JEWISH SYNAGOGUE

The Jewish Synagogue, a 1927 building, renovated in 2016.

ACCESS
16, 22, 23, 28Β: bus stop Platia Antigonidon
02Κ, 10, 11, 14, 17, 20-22, 25-29, 31, 32, 34, 35, 37-39, 57, 83: bus stop Antigonidon

Photos: Petros Antoniadis

  • Address 35 Syngrou St.
  • Period 1900-1940
  • Type RELIGIOUS
  • Area CENTER
  • Open House 2022, 2019, 2018, 2017, 2016